Aktieägarservice

4 juni 2008


Konvertering av aktie

Ordinarie bolagsstämma den 30 april 2008 beslöt att ägare av aktie av serie A skall äga rätt att senast den 31 augusti 2008 begära att aktie av serie A konverteras till aktie av serie B. Framställning av konvertering skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många A-aktier som önskas konverterade. Styrelsen är skydig att snarast möjligt efter utgången av konverteringsperioden anmäla samtliga begärda konverteringar för registrering

2. Patients taking warfarinRelaxation of corporal smooth muscle increases compliance What is sildenafil citrate?.

. Styrelsen skall därefter tillse att erforderliga registreringar i aktieboken sker snarast möjligt.