Aktieägarservice

4 juni 2008

Konvertering av aktie

Ordinarie bolagsstämma den 30 april 2008 beslöt att ägare av aktie av serie A skall äga rätt att senast den 31 augusti 2008 begära att aktie av serie A konverteras till aktie av serie B. Framställning av konvertering skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många A-aktier som önskas konverterade. Styrelsen är skydig att snarast möjligt efter utgången av konverteringsperioden anmäla samtliga begärda konverteringar för registrering. Styrelsen skall därefter tillse att erforderliga registreringar i aktieboken sker snarast möjligt.