Om Active Properties

Active Properties AB (publ) bildades i juli 2006 genom att det O-listenoterade Active Capital AB, genomförde en s k sakutdelning till sina aktieägare.
Active Properties har idag ca 2 374 aktieägare men är ej börsnoterat.

Affärside

Affärsidén är att skapa långsiktiga värden genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter inom segmenten kontor och lätt industri/lager.

Övergripande mål

Active Properties målsättning är att investera i kommersiella fastigheter med hög avkastning och balanserad risk och därigenom uppnå långsiktigt god avkastning till bolagets ägare.
När bolaget uppnår en tillräckligt stor massa och volym är ambitionen att söka möjligheter för en publik notering.

Finansiella mål

Den genomsnittliga avkastningen på eget kapital skall över tiden överstiga den 5-åriga stadsobligationsräntan plus 8 procentenheter.
Räntetäckningsgraden skall långsiktigt ej understiga 1,8. Den synliga soliditeten skall långsiktigt överstiga 20 procent.