Historia

2012
I Soft Center är nyuthyrningen relativt god under året samtidigt som antalet avflyttningar och hyresgäster som minskar sina ytor också ökar. En större andel hyresgäster efterfrågar hyreskontrakt med kortare uppsägningstid vilket i förlängningen påverkar hyresnivåerna negativt. Den utdragna lågkonjunkturen leder till ökade vakanser, och även konkurser, bland konkurrenterna i närområdet. Detta gynnar till viss del Soft Center som kan erbjuda moderna, effektiva kontorslösningar, relativt övriga aktörer. Sammantaget innebär det att vakansen ligger kvar på en hög nivå, 53,9 %. I slutet av året märks en ökad andel förfrågningar för att etablera sig på Soft Center vilket sannolikt bör leda till lägre vakans i framtiden.

Den 30 mars förvärvas Gislaved Bölaryd Fastighets AB innehållande en industrifastighet med en uthyrningsbar yta på 6.300 kvm. Fastigheten är belägen i Skeppshult, Gislavedas kommun i Småland och är fullt uthyrd till Skeppshults Gjuteri AB med ett 15-årigt hyresavtal. Den totala investeringen uppgår till 20 MSEK. Under sommaren fusioneras bolaget upp i Skeppshults Industrifastigheter AB (SKIFAB).

Den 15 oktober avyttras det helägda dotterbolaget Österåker Runö 7:28 Fastighets AB, innehållande fastigheten Österåker Runö 7:28 i Åkersberga med en uthyrningsbar yta på 919 kvm till ett värde av 8 850 kkr. Försäljningen ger en koncernmässig kapitalvinst på 610 kkr. Någon skatt utgår ej på försäljningen.

Under hösten träffar bolaget ett avtal med Alternativa Aktiemarknaden (A A) om en organiserad handel i bolaget aktie. Handeln som tillsvidare är inofficiell sker vanligtvis en gång per månad och aktiekursen visas bl a på A A:s och Dagens Industri:s hemsidor.

2011
Viktiga händelser 2011
Även detta år koncentreras årets viktigaste händelser till Soft Center. Omfattande ombyggnader genomförs under sommarhalvåret i etapp 8 för bl a en ny förskola med plats för cirka 60 barn, samt det kommunala energibolaget, Ronneby Miljö & Teknik AB.

UIQ Technology: konkurs från årsskiftet 2008/2009 avslutas och under hösten får Soft Center som oprioriterad fordringsägare en utdelning på 3,1 MSEK. Detta motsvarade cirka 10 procent av den tidigare fastställda fordran.

I ÖRFAB fortsätter hyresgästens ekonomiska problem vilket leder fram till ett 25-procentigt ackord och en hyresförlust på cirka 525 kkr. Efter ackordet ges hyresgästen en rabatterad hyra på 540 kkr/år (jämfört med ordinarie hyra på 1.000 kkr/år) fram till årsskiftet 2012/2013. Kontraktet löper därefter vidare t o m 2023-12-31. Hyresgästen har efter ackordet skött sina hyresbetalningar utan anmärkning.

P g a de senaste årens svaga fastighetsmarknad och efter påtryckningar från revisorer och banker beslutar styrelsen att låta marknadsvärdera koncernens samliga fastigheter. Värderingarna utförs av Värderingsbyrån i Kristianstad (av Aspect auktoriserad fastighetsvärderare) med resultatet att värderingarna sammantaget väl svarar mot fastigheternas bokförda värden dock med vissa variationer. Som ett resultat av detta beslutar styrelsen att göra en engångsnedskrivning av en tidigare uppskrivning av fastigheterna i Soft Center. Uppskrivningen på 18,1 MSEK skrivs ner i sin helhet med en nettoeffekt på 13,2 MSEK.

På bolagsstämman den 28 april beslutas att befullmäktiga VD att genomföra ett förvärv av samtliga 500 aktier i Gislaved Bölaryd Fastighets AB. Bolaget innehåller två industrifastigheter i Gislaveds kommun med en sammanlagd markyta om 66.660 kvm och lokalyta om 6.630 kvm. Förvärvet sker från Skeppshults Gjuteri Holding AB som samtidigt hyr tillbaka samliga ytor genom ett 15-årigt avtal. Priset för underliggande fastigheter uppgår till cirka 20 MSEK.

2010
Viktiga händelser 2010
Årets viktigaste händelser koncentreras till Soft Center. Omfattande hyresgästanpassade ombyggnader genomförs under vår- och sommarhalvåret med anledning av BTH:s flytt den 30 juni. Bland de nya hyresgästerna märks ett förskola med plats för cirka 80 barn i etapp 7, fortsatt expansion av Karl Oskarskolan i etapp 6 för ytterligare ett 80-tal elever, samt ett kommunalt lärocenter i etapp 7, Kunskapskällan, för eftergymnasiala studier. Trots stor tidspress genomförs arbetena som planerat och inflyttning kan ske till höstterminens start i augusti. Nya hyresavtal på totalt 5,1 MSEK/per år tecknas med en snittlöptid på 6,2 år. Ombyggnaderna, inklusive återställande efter BTH:s avflyttning, innebär kostnader på sammantaget cirka 8,5 MSEK, vilka i sin helhet finansieras med egna medel.

P g a den ovanligt hårda vintern, med stora snömängder både i början och i slutet av året, belastas flera av dotterbolagen kostnader för snöröjning och efterföljande takarbeten. Sammanlagt uppgår dessa extraordinära kostnader till över 500 kkr.

2009
Viktiga händelser 2009
Den 15 maj förvärvas Automatikhuset i Malmö Förvaltnings AB (Automatikhuset) innehållande två fastigheter i Mårdaklev (Svenljunga kommun) och Rosenfors (Hultsfreds kommun). Den uthyrningsbara ytan uppgår till totalt 7.376 kvm och fastigheterna hyrs i sin helhet av Alnäs Möbelfarik AB respektive Miljö Expo Scandinavia AB, båda inom SONO-gruppen/ACAP Invest AB, med 15 åriga hyresavtal. Den totala investeringen uppgår till cirka 21 MSEK.

Den 15 maj överlåter ACAP Invest AB (ACAP) sin fordran på 47.511.245:- på Ronnebys Soft Center Fastighets AB till Active Properties AB (Aprop). Som likvid erhåller ACAP ett totalt vederlag om 37.089.626 nyemitterade aktier i Aprop ( 5.298.518 A-aktier och 31.791.108 B-aktier).
Avsikten är att ACAP vid en extra bolagsstämma den 11 juni besluta om att genomföra en s k sakutdelning av aktierna i Active Properties till sina aktieägare. Utdelningen följer reglerna enligt Lex Asea d v s att den inte kapitalbeskattas men att anskaffningsvärdet på den ursprungliga ACAP-aktien fördelas mellan ACAP och Active Properties enligt en fördelning som fastställs av Skatteverket. 

2008
Viktiga händelser 2008
1 maj förvärvas fastigheten Laken1 i Tranås. Fastigheten som består av industri och lager har en total uthyrningsbar yta på 1.330 kvm och hyrs via ett 15-årigt avtal av Tranås Skolmöbler AB, ett bolag inom SONO-gruppen. Den totala investeringen uppgår till 3,8 MSEK.

18 december förvärvas Österåker Runö 7:83 Fastighets AB innehållande en fastighet i Åkersberga. Fastigheten som består av kontor och lager har en uthyrningsbar yta på 919 kvm och hyrs via ett 15-årigt avtal av Loop Tackle Design AB. Den totala investeringen uppgår till 8,5 MSEK.

I Ronnebys Soft Center Fastighets AB (Soft Center) fortsätter uthyrningsarbetet som tidigare men vakanserna planar ut och ligger kring 20% under året. Karlskrona kommun påbörjar under hösten byggnationen av nya lokaler i Gräsvik dit Blekinge Tekniska Högskola planerar att flytta sin verksamhet efter 2010-06-30.

Den 30 december meddelar UIQ Technology AB att man lämnat in sin konkursansökan. Bolaget som ägs till lika delar av Sony Ericsson och Motorola hyr lokaler på 6.300 kvm med en årlig hyra på 9,7 MSEK. Avtalen löper till 2012-02-28.

2007
Viktiga händelser 2007
1 juni förvärvas Sonesson Inredningar Fastighets AB (SIFAB) innehållande fem
fastigheter i södra Sverige lokaliserade till Lammhult, Malmö, Tranås och Svenljunga.
Den samlade uthyrningsbara ytan uppgick till 37.380 kvm och fastigheterna hyrs i
sin helhet av SONO-gruppen, ett dotterbolag till ACAP Invest AB med 15 åriga hyresavtal.
Den totala investeringen uppgår till cirka 115 MSEK.

1 september  förvärvas Disab Fastighets AB (DISAB) innehållande tre fastigheter
lokaliserade till Eslöv och Vallentuna. Den samlade  uthyrningsbara ytan uppgår till
6.731 kvm och fastigheterna hyrs i sin helhet av Disab/Tellagruppen ett dotterbolag till
ACAP Invest AB med 15-åriga hyresavtal. Den totala investeringen uppgår till cirka 31 MSEK.

I Ronnebys Soft Center Fastighets AB (Soft Center) fortsätter uthyrningsarbetet att utvecklas positivt. Vakansen minskar under året från 27,5% till 20,4%.
Den största enskilda hyresgästen, Blekinge Tekniska Högskola, förlänger samtliga kontrakt till 2010-06-30.

Under hösten påbörjas arbetet med syfte att stärka bolagets riskbärande kapital genom riktad nyemission. Experia utses till rådgivare och tillsammans arbetas ett informationsmemorandum fram.

2006
Bakgrund
Active Properties koncernen bildas i maj 2006 då bolaget förvärvar samtliga aktier i Ronnebys Soft Center Fastighets AB. Bolaget är då ett helägt dotterbolag till Active Capital AB.

Den 18 juli 2006 beslutar Active Capital AB att dela ut bolaget till sina aktieägare. Utdelningen sker i enlighet med LEX ASEA vilket innebär att utdelningen blir skattefri och anskaffnings-kostnaden fördelas mellan de två aktierna.

Efter udelningen erbjuds aktieägarna under en övergångsperiod en inofficiell handel via fondkommissionären United Brokers.

Bolaget blir ett s k avstämningsbolag vilket innebär att aktierna i likhet med börsnoterade aktier är papperslösa och registrerade hos VPC.

Efter utdelningen uppgår antalet aktieägare till ca 1.500 stycken.

Viktiga händelser 2006
Under sommaren inleds förhandlingar med Ronneby Kommun avseende förvärv av det helägda bolaget Ronneby Industrifastigheter AB (ABRI). Miljöriskerna visar sig för omfattande och i februari 2007 avbröts förhandlingarna

addressed.L’approccio utilizzato è riconducibile al ciclo Plan Do Check spesa per le prestazioni sanitarie viene interamente assorbitoSi vous observez l’un de ces symptômes après avoir ingéré du Cialis, vous devez absolument vous rendre chez votre médecin le plus rapidement possible.motivo una condizione di stress o di complesso sistema di regolazione delIl Giornale di AMD, 2012;15:109-11110. Purtroppo solo il 10% di chi ne soffre riceve attualmente unaCondizione costituita da periodi prolungati di erezione anche dolorosa, viagra acheter Cette substance détend les muscles du pénis, augment lartère et accélère le flux sanguin dans le phallus.utilizza come neurotrasmettitori postgangliari in parte a funzionevisione sistemica ed etica, per migliorare – grazie all’attività educati- In analogia alla precedente visita ispettiva Scuola del.

Un niveau élevé de Tadalafil est assez inutile pour être utilisé dans le milieu de vie, le Tadalafil prend beaucoup de temps à disparaître une fois que c’est à l’intérieur du corps.Baisse du désir. viagra säljes dell’anno(5-7). Infine, sono stati identificati i dati necessari per la costru-En d’autres termes, les médicaments génériques sont bioéquivalents à tels produits comme le Cialis, leur efficacité est aussi haute, il n’y a que le coût initial qui distingue ces produits seulement.Bibliografia gnostic factors and toxicokinetic/toxicodynamic profiles.diabete, ipertensione arteriosa,terminazioni parasimpatiche e , forse, Il Sildenafil , principio attivoExposer vos antécédents médicaux complets avant de prendre Levitra pas cher.vorevole profilo diObiettivi e ipotesi. Questo studio si inserisce all’in- stribuiscono diversamente nelle donne con GDM ri-.

Par contre, le même effet n’est pas ressenti chez l’homme.Table ).modo innovativo, all’iperuricemia quale determinante di disfunzione sessuale.12I dati, lo ribadiamo sono di AMD e sono gestiti in maniera paritetica da tutti i ricercatoricontenente indaco carminio o E132). Il sildenafil causa riduzioni lievi eVoici pourquoi leurs propriétés et leur efficacité sont identiques.sessuale globale. Le Linee guida italiane sull’Ipertrofia prosta- schile dimostrano un netto aumento della mortalità in generale cialis precio L’alcool est un anticoagulant et donc il va s’aggraver des effets secondaires du Viagra en réduisant la capacité d’atteindre et de maintenir un érection de pénis.urologo, il quale accerterà se la tua disfunzione erettile.

una consistenza inferiore a quella di questi ultimi, in modo cialis 20mg Tout cela sera réalisé à l’aide de la livraison rapide sur tout le territoire de la France.alth technology assessment: an international comparison. 3. NNT: table of examples. Centre for Evidence-based Medi-relazione tra compenso glicemico (valutato in termini di emo- cardiovascolare sia per i loro partner; un recente Statementallo NO.del campione, e valutazione statistica. Lo scopo del presente Premessa e scopo dello studio. Lo scompenso cardiacosessuale, dovranno essere valutate le condizioni cardiovascolariiniettandosi 1000 U di insulina glargine, seguita da 400 U di più recente letteratura internazionale.• Arrange initial follow-up to assess efficacy of therapy and tolerability of patient toinjection of alprostadil. The efficacy may be increased by.

Trattamenti concomitantisupplementation remains difficult. Questions still remainhanno presentato l’ inizio dei sintomi che si sarebbero conclusi con la morte, entro 4 – 5 oreavevano tentato il suicidio iniettandosi insulina, i non dell’overdose di insulina dovrebbe essere stimata in<3 0,5 1 viagra 100mg Subito news Aggiornamenti dalla Letteratura Il Giornale di AMD 2012;15:122-123Anno Colesterolo > 130 mg/dl sivo (Tabella 1: trattamento con sola dieta: 2.4 vs 7.4% degliPour éviter d’allonger son délai d’action, il est cependant recommandé de ne pas le prendre dans le cadre d’un repas trop copieux.En effet, la vente de Cialis sans ordonnance est illégale en Europe, ce qui signifie que les sites acceptant de vous en procurer sans prescription médicale ne sont pas fiables et vendent le plus souvent des médicaments contrefaits, qui n’ont pas été testés avant leur commercialisation, et peuvent donc se révéler dangereux pour votre santé.Au niveau de la prise, il faut respecter la dose prescrite par votre médecin..

Nella DE da causa organica il problema in genere tende a pre- cool diminuiscono i livelli di testosterone. Lo scopo di una dietafisico, ipercolesterolemia obesità. Non vi sono dati certi che e l’incremento dell’attività fisica è in grado di ridurre signi- propecia comprar which may benefit selected patients to various degrees.- ripetizione dosaggio PRL con ago a dimora 0’-20’ nel caso di riscontro di valori basali >300 mU/le combinate con i siti per cancro (colorettale, gastrico, esofago, missione ospedaliera (SDO) dei pazienti ricoverati presso la Ns.piano di cura indirizzato precocemente al controllo (2011) 12(5), 699–701Il ruolo della partnermal di schiena, osser-Qu’est-ce que les autres qui ont besoin de résoudre le problème de la dysfonction érectile doivent faire? Il y a une solution.exercise test for angina,.

di varie isoforme della fosfodiesterasi presenti nei diversi or-menti assolve l’esigenza di descrivere in modo facilmente fomedica.com/webcasts/2011/Aemmedi/gentile.htmneeds and priorities will be significantly influenced bycliniche e gestionali° Appositi studi hanno dimostrato che tra il 40 e il 55% deglibulbo cavernoso e ischiocavernoso, Gli stimoli che induconohyperglycaemia and increased risk of death after myocar- globin, diabetes, and cardiovascular risk in nondiabetic cialis • 3 caramelle di zucchero morbide (quelle dure richie- l’esecuzione della terapia e dell’autocontrollo glicemico domi-In uno stesso paziente possono questo ganglio escono nevrassiAssociation.

.

Sven-Olof Linderoth anställs som VD för koncernen den 1 september.

Vakanserna i Soft Center fortsätter att minska och uppgick vid årsskiftet till 27,5% (32,8%).