Handla med aktien Aktieägarservice English

Om oss

Active Properties målsättning är att investera i kommersiella fastigheter med hög avkastning och balanserad risk och därigenom uppnå långsiktigt god avkastning till bolagets ägare. När bolaget uppnår en tillräckligt stor massa och volym är ambitionen att söka möjligheter för en publik notering.

Affärsidén är att skapa långsiktiga värden genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter inom segmenten kontor, lätt industri och handel. Active Properties prioriterar fastighetsinvesteringar med hög avkastning, balanserad risk och långa hyresavtal för att därigenom uppnå en långsiktigt god riskjusterad avkastning till bolagets ägare.

Active Properties

Kommersiella fastigheter inom kontor, industri och handel.

Bolaget äger och förvaltar idag ett 20-tal kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på kontor och lätt industri men även en viss mängd handel. Merparten av fastigheterna är belägna i södra Sverige i bl. a Malmö, Eslöv, Ronneby men även i Tranås, Vallentuna och Gävle. Den uthyrningsbara ytan uppgår till knappt 105 000 kvm.

Beståndet består av 19 helägda fastigheter belägna på totalt 11 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 105 000 kvm och fördelas på 31 % kontor, 64 % lätt industri och 5 % handel.

Det samlade marknadsvärdet på fastighetstillgångarna uppgår för närvarande till 900 mkr.

Aktiehandel

Pepins aktiehandel

Active Properties AB (publ) bildades i juli 2006 genom att det börsnoterade Active Capital AB, genomförde en s k sakutdelning till sina aktieägare. Active Properties har idag ca 2 400 aktieägare men är ej börsnoterat. Aktien saknar officiell notering men handlas inofficiellt på Alternativa listan, som ingår i Pepins Group AB. Under 2021 har handel skett under en 4 dagars period varje månad. Alternativa listan står under Finansinspektionens tillsyn med tillstånd som värdepappersbolag.

Active Properties

Vi förvaltar fastigheter på följande orter

Active Properties AB förvaltar fastigheter i Ronneby, Osby, Malmö, Eslöv, Skeppshult, Mårdaklev, Lammhult, Rosenfors, Tranås, Vallentuna och Gävle.
Active Properties AB har sitt säte i Ronneby.

Soft Center Ronneby

Soft Center området

Soft Center består av tre (3) fastigheter i åtta delvis sammanlänkade byggnader uppförda i etapper under åren 1986 till 2000. Fastigheterna förvärvades 2006 och erbjuder idag flexibla kontorslösningar för alla typer av tjänsteföretag, utbildnings- och forskningsverksamhet.

Soft Center Ronneby

Finansiell information

Här publicerar Active Properties alla finansiella rapporter. Välkommen att ta del av våra löpande redovisningar kring bolaget.

Läs mer