BOLAGSORDNING för Active Properties AB (publ)
Org nr 556594-2447

§ 1. Firma
Bolagets firma är Active Properties AB (publ)

§ 2. Säte
Styrelsen har sitt säte i Ronneby kommun

§ 3. Verksamhet
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva affärsutveckling, äga och förvalta fast och lös egendom, utföra koncernadministrativa tjänster samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst tjugotvåmiljonerfemhundratusen (22 500 000) SEK och högst nittiomiljoner (90 000 000) SEK.

§ 5. Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst nittiomiljoner (90 000 000) och högst trehundrasextiomiljoner (360 000 000).
Aktie skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Vardera aktien äger utges till 99/100-delar av aktiekapitalet. Vid omröstning på bolagsstämman berättigar aktie av serie A till tio (10) röster och aktie B till en (1) röst.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B skall ägare av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädessätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.
Den häri beskrivna företrädesrätten skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare
. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
Ägare av aktie av serie A skall äga rätt att senast den 31 augusti 2008 begära att aktie av serie A konverteras till aktie av serie B. Framställning om konvertering skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många A-aktier som önskas konverterade. Styrelsen är skyldig att snarast möjligt efter utgången av konverteringsperioden anmäla samtliga begärda konverteringar för registrering. Styrelsen skall därefter tillse att erforderliga registreringar i aktieboken sker snarast möjligt.

§ 6. Styrelse
Styrelsen består av tre till nio ledamöter med högst nio suppleanter.

§ 7. Revisor
En till två revisorer med eller utan suppleanter, vilka samtliga skall vara auktoriserade, väljes på årsstämman.

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9. Föranmälan till årsstämman
För att få deltaga i årsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget före kl 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Bolagsstämma
Bolagsstämma ska, förutom i Ronneby, kunna hållas i Malmö eller Stockholm
. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen för stämman.
4. Val av två personer att justera årsstämmans protokoll.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut i fråga om;
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämman den 24 april 2013.

Bolagsordning antagen 130424