Handla med aktien Aktieägarservice English

Active Properties AB (publ) genomför en riktad nyemission om 17,5 MSEK till Investment AB Spiltan

Styrelsen i Active Properties (bolaget) avser att med stöd av bemyndigandet genomföra en riktad nyemission till Investment AB Spiltan, som tecknar 5 000 000 B-aktier till en kurs om 3,50 kronor per aktie och därmed befäster sin ställning som bolagets tredje största ägare.

”Vi välkomnar att Spiltan har valt att öka sitt ägande i bolaget. Vi har en rad pågående fastighets-projekt och vårt bestånd fortsätter att växa. Emissionen stärker vår finansiella beredskap och hjälper oss att bibehålla en stabil kapitalstruktur, samtidigt som den underlättar vår expansion. Vår ambition är att nå ett fastighetsvärde på över 1 miljard kronor under 2022”, säger Sven-Olof Linderoth, VD Active Properties.

”Fastigheter är ett av segmenten i Spiltans portfölj och vi har en lång historik av framgångsrika fastighetsinvesteringar. Vi investerade i Active Properties redan 2007 och har successivt utökat vårt innehav. Det är ett välskött bolag som vi bedömer har goda möjligheter att fortsätta växa och skapa värden för långsiktiga aktieägare”, säger Per H Börjesson, VD för Investment AB Spiltan.

Den riktade nyemissionen kommer att genomföras med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 22 juni 2021. Genom emissionen ökar antalet B-aktier i bolaget till 92.612.806 och aktiekapitalet med 1.250.000 kronor. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 5,2 procent baserat på det totala antalet aktier i Active Properties som efter att nyemissionen genomförts kommer att uppgå till 101.039.984. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att detta är ett kostnadseffektivt sätt att öka Active Properties kapitalbas för att underlätta bolagets möjligheter att genomföra nya värdeskapande förvärv och därmed skapa en god framtida avkastning till bolagets aktieägare.

Om Active Properties
Active Properties är ett fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt, företrädesvis i södra Sverige. Affärsidén är ett skapa långsiktiga värden genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter inom segmenten kontor, lätt industri och handel. Active Properties prioriterar fastigheter med hög avkastning, balanserad risk och långa hyresavtal för att därigenom nå en god riskjusterad avkastning till bolagets aktieägare. Fastighetsbeståndet består idag av ett 20-tal kommersiella fastigheter lokaliserat till 10 orter. Den uthyrningsbara ytan uppgår f n till drygt 100 000 kvm fördelat på 31 % kontor, 65 % industri och 4 % handel. Fastighetstillgångarnas sammanlagda marknadsvärden uppgår till ca 800 Mkr med hyresvärde på knappt 70 Mkr. Active Properties aktier saknar publik notering men handlas inofficiellt på Alternativa Listan som ingår i Pepins Group. Vanligtvis sker handel under en period varje månad. Antal aktieägare i bolaget uppgick vid halvårsskiftet 2021 till cirka 2350 stycken.

Om Spiltan
Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska tillväxtföretag. Spiltan äger idag en portfölj värderad till cirka 6,5 miljarder kronor som består av tech, finans, fastigheter och industri. Några av innehaven: Paradox Interactive, NuvoAir, Besedo, P&E Fastigheter, Active Properties och Spiltan Fonder. Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Mer information finns på www.spiltan.se.

Presskontakt

Finansiell information

Här publicerar Active Properties alla finansiella rapporter. Välkommen att ta del av våra löpande redovisningar kring bolaget.

Läs mer